Мақалаларды рәсімдеу талаптары

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ «ҚАЗИГЗУ ХАБАРШЫСЫ» ЖУРНАЛЫНДА ЖАРИЯЛАНАТЫН МАҚАЛАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

"ҚАЗАҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ГУМАНИТАРЛЫҚ-ЗАҢ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ХАБАРШЫСЫ» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖУРНАЛДА ЖАРИЯЛАУ ҮШІН МАҚАЛАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

ISSN 2519-2388

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің хабаршысы ғылыми электронды кітапханаға орналастырылды elibrary.ru  2017 жылғы 13 қарашадағы № 445-11/2017 шарт бойынша РҒДИ ғылымиметрикалық базасында (Ресейлік ғылыми дәйексөз индексі) тіркелген.
Жариялау үшін қабылданады:
- Бұрын жарияланбаған, бірегей ғылыми жұмыстар.
- Жұмыс проблеманың өзектілігінің сипаттамасын қамтуы тиіс (теориялық және ғылыми-практикалық маңызы, әдістемелер мен технологияларды практикада қолдану).
- Сипатталған тақырып бойынша теориялық тәсілдер мен негізгі әдебиеттерді шолудан басқа, мақала өзінің теориялық немесе қолданбалы зерттеулерінің нәтижелерін (ғылыми тәсілді таңдаудың негіздемесі, ғылыми жаңалығы, мақсат қою, міндеттерді шешу, салыстырмалы зерттеулер, эксперимент) ұсынуы тиіс.
- Бір мақалаға бір автордан төрт авторға дейін рұқсат етіледі.
Техникалық талаптар:
- Мәтін Microsoft Word редакторында теріледі, Times New Roman шрифті, өлшемі 11 пт, интервалы 1, өрістер – барлық жерде 2 см.
- Мақала көлемі мәтінді, суреттерді, кестелерді қоса алғанда 3 беттен кем болмауы және 5 беттен артық болмауы тиіс.
- Мақаланың 1-бетінің жоғарғы сол жақ бұрышында ғылыми - техникалық ақпараттың халықаралық айдары-ХҒТАА көрсетіледі. ХҒТАА сайтта анықталады www.grnti.ru.
- Авторлар туралы мәліметтер: Тегі, Аты, Әкесінің аты; ұйымның атауы, қаласы, елі, әр бірлескен автордың еmail.
- Мақала атауы бас әріптермен жазылады.
- Аннотация 3 тілде (қазақ, орыс, ағылшын) 100-150 сөзден тұруы тиіс, жүргізілген зерттеудің проблемасына, мақсатына, әдістері мен негізгі нәтижелеріне қысқаша және анық сипаттама беруі тиіс.
- 7-ден 15-ке дейінгі кілт сөздер сипатталған тақырып үшін семантикалық маңыздылық дәрежесіне сәйкес келтіріледі. Кілт сөздер зат есімдер, тиісті атаулар, географиялық атаулар, тіркестер болуы мүмкін. Сын есімдер, сөйлемдер кілт сөздер бола алмайды.
- Аббревиатуралар мен қысқартулар, көрінеу жалпыға мәлім қысқартуларды қоспағанда, мәтінде бірінші қолданған кезде ажыратылып жазылуы тиіс.
- Барлық суреттерді, карталарды, фотосуреттерді, кестелерді, формулаларды компьютерлік техниканың көмегімен орындау және оларды аталуына қарай мақалада орналастыру ұсынылады. Әр сурет, график, кесте көзді көрсетумен бірге жүреді (дереккөз: stat.gov.kz немесе дереккөз: автор құрастырған).
- Формулалар мен символдар Microsoft Equation және Microsoft Word форматында орындалады, нөмірленеді, мәтінде оларға сілтемелер беріледі.
- Әдебиеттер тізімінде мәтінде сілтеме берілетін дереккөздер ғана болуы тиіс. Дереккөздерді нөмірлеу-мәтінде пайда болуына қарай.
- Дереккөздерге сілтемелер мәтінде дереккөздің нөмірі және сілтеме берілетін бет көрсетіле отырып, тік жақшада көрсетіледі: [1;15]. Лицензияланбаған басылымдарға, ғылыми емес басылымдарға сілтемелер қажет емес.
- Мақаланың соңында автор/авторлар туралы мәліметтер 3 тілде (қазақ, орыс, ағылшын) келтіріледі: Тегі, Аты, Әкесінің аты (толық), ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы (егер бар болса), лауазымы, Ұйымның атауы Толық, мекенжайы: елі, қаласы, индексі, көшесі, үйі; еmail.
- Мақала мәтіні грамматика, стилистика және пунктуация бойынша мұқият тексерілуі тиіс. Техникалық талаптарға сәйкес келмейтін баптар пысықтауға қайтарылады.

РЕДАКЦИЯЛАУ ЖӘНЕ РЕЦЕНЗИЯЛАУ ТӘРТІБІ

- Мақаланы алғаны туралы хабарлама авторларға алғаннан кейін 3 күнге дейінгі мерзімде жіберіледі.
- Мақаланы өңдеудің орташа мерзімі 1 айдан 3 айға дейін.
- Редколлегия мақала талаптарға толық сәйкестікке келтірілгенге дейін авторларға түсініктемелер жібереді. Егер редакциялық алқаның ұсынымдарын авторлар орындамаса, редактор хат алмасуды тоқтату құқығын өзіне қалдырады.
- Авторларға редактор жіберген мақаланың нұсқасына түзетулер енгізуге кеңес беріледі.
- Мақала жариялауға қабылданғаннан кейін автор(лар) электрондық пошта арқылы PDF форматында жарияланым үшін төлем туралы сканерленген түбіртек ұсынады.
- Барлық құжаттар қағаз түрінде, ал мақала электронды пошта арқылы немесе тікелей жауапты редакторға ұсынылуы мүмкін.
- Мақала авторы(лары) өз қолжазбасына 1 сыртқы рецензия ұсынуы тиіс.
- Қолжазбалармен жұмыс істеудің барлық кезеңдерінде және редакция авторларымен қарым-қатынас жасау үшін электрондық пошта қолданылады vestnikkazgyuiu@mail.ru.
 

МАҚАЛАНЫ РӘСІМДЕУ ҮЛГІСІ

ӘОЖ 346(0.072)
 Бабланов Тілеуберді Кадесұлы
Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана қ.
е-mail: bablanov_tk@enu.ru
Қуанышева Алина Амангелдіқызы
Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті, Семей қаласы
е-mail: alina03055@mail.ru

ҚАЗАҚСТАН ЗАҢНАМАСЫНДА МОНОПОЛИЯҒА ҚАРСЫ ЗАҢНАМАДАҒЫ КЕЙБІР ЖАҢАЛЫҚТАР

2016 жылдың 1 қаңтарынан ҚР-ның Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі (4 бөлім, «Экономикалық бәсекелестік») күшіне енді, аталмыш кодекс ҚР-ның «Бәсекелестік туралы» Заңын алмастырды және Қазақстан Республикасының негізгі монополияға қарсы нормативті құқықтық актісіне айналды….
Түйін сөздер: кәсіпкерлік кодекс; экономикалық бәсекелестік; монополияға қарсы орган; доминантар; тауар нарығының шекаралары; тауекел; комплаенс.
 С 1 января 2016 года вступил в силу Предпринимательский кодекс Республики Казахстан (раздел 4 «Экономическая конкуренция»), заменив Закон РК «О конкуренции» и став основным антимонопольным нормативным правовым актом Республики Казахстан…
Ключевые слова: предпринимательский кодекс; экономическая конкуренция; антимонопольный орган; доминанты; товарные границы рынка; риски; комплаенс.
 Since 1st January of 2016, Entrepreneurship Code of the Republic of Kazakhstan has replaced Law «On competition» of the Republic of Kazakhstan and has become the main anti-monopolistic normative legal act of the Republic of Kazakhstan…
Keywords: Entrepreneurship Code, economic competitiveness, Anti-monopolistic authority, dominants, tradable boundaries of market,  risks, compliance.
Доминанттарды анықтау тәсілдері түбегейлі өзгерістерге ұшырады, атап айтқанда доминанттар тізілімін жүргізу тоқтатылды. Сонымен, 1 жылдың 2017 қаңтарына дейін доминанттар тізілімінде тұрған компаниялар ғана доминанттар ретінде таныла алады. Тізілімге енгізу монополияға қарсы орган өз нарығында доминант деп таныған компанияларға өз тәжірибесін осындай компанияларға қатысты бірқатар міндеттемелер мен шектеулер белгіленген монополияға қарсы заңнаманың талаптарына сәйкес келтіруге мүмкіндік берді [1, 174-бет].
Бәсекелестікке қарсы келісімдерге қатысты тыйымдарды қолдану жөніндегі нормаларға өзгерістер енгізілді, атап айтқанда, бәсекелестікке қарсы сатылас келісімдерді жасасуға жол беру өлшемдері енгізілді [1, 169-б.].
Ұқсас жағдай нарықтың тауарлық шекаралары жағдайында, тұтыну процесінде жеке тауардың басқалармен өзара алмастырылуын белгілеу бөлігінде туындауы мүмкін. Компания жеке тауарлар нарығында үстем жағдайға ие бола алады, бірақ өзара алмастырылатын тауарларды сатуды ескере отырып, оның үстемдік үлесі белгіленген шектерден төмен болуы мүмкін.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

  1. Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексі. – Астана, 2015 ж.
  2. Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне ғылыми-практикалық түсініктеме, 4-бөлім " экономикалық бәсекелестік 2-басылым, қайта өңделген және толықтырылған–Астана,2017 ж. –229с.

Бабланов Тлеуберды Кадесович
Лауазымы:  экономика ғылымдарының кандидаты, «экономика және кәсіпкерлік» кафедрасының доценті, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
Пошталық мекен-жайы: 010008, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қажымұқан көшесі, 5
Ұялы. тел: +7 701 786 09 59
Е-mail: bablanov_tk@enu.ru
Куанышева Алина Амангельдиновна
Лауазымы:  экономика ғылымдарының магистрі, экономика және менеджмент кафедрасының оқытушы, Қазақ инновациялық гуманитарлық -заң университеті
Пошталық мекен-жайы: 071400, Қазақстан Республикасы, Семей қ., Шмидта көшесі, 44
Ұялы. тел: +7 777 888 99 10
Е-mail: alina03055@mail.ru
Қазақстанның антимонополиялық заңдылығындағы кейбір жаңа енгізілімдер
 Бабланов Тлеуберды Кадесович
Должность: кандидат экономических наук, доцент кафедры «экономика и предпринимательство», Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева
Почтовый адрес: 010008, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кажымукана, 5
Сот. тел: +7 701 786 09 59
Е-mail: bablanov_tk@enu.ru
Куанышева Алина Амангельдиновна
Должность: магистр экономических наук, преподаватель кафедры экономики и менеджмента, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет
Почтовый адрес: 071400, Республика Казахстан, г. Семей, ул. Шмидта, 44
Сот. тел: +7 777 888 99 10
Е-mail: alina03055@mail.ru
Некоторые нововведения в антимонопольном законодательстве Казахстана
Bablanov Tleuberdy Kadesovich
Position: Сandidate of Economic Sciences, Associate professor of the department of “Economics and entrepreneurship”, L.N. Gumilyov ЕNU
Mailing address: 010008, Republic of Kazakhstan, Astana, Khadzhimukhan St., 5
Mob.phone: +7 701 786 09 59
Е-mail: bablanov_tk@enu.ru
Kuanicheva Alina Amangeldinovna
Position: Master of Economic Sciences, Kazakh humanities and law innovation university
Mailing address:  071400, Republic of Kazakhstan, Semey, Shmydta St., 44
Mob.phone:+ 7 777 888 99 10
Е-mail: alina03055@mail.ru
Some innovations in antitrust regulation of Kazakhstan
 

МАҚАЛАЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ ҚАРАУ МЕРЗІМДЕРІ

Шығару Мақалаларды қабылдау мерзімі Мақалаларды қарау мерзімі Жарияланған күні
 
№ 1 1 ақпанға дейін 20 наурызға дейін 30 наурыз
№ 2 1 мамырға дейін 20 маусымға дейін 30 маусым
№ 3 1 қыркүйекке дейін 20 қыркүйекке дейін 30 қыркүйек
№ 4 1 қарашаға дейін 20 желтоқсанға дейін 30 желтоқсан

Создано 05.11.2016

Обновлено 08.10.2020