ҒТК жұмысының жоспары

2020-2021 ОҚУ ЖЫЛЫНЫҢ  ҒЫЛЫМИ – ТЕХНИКАЛЫҚ КЕҢЕСТІҢ жоспары

Кеңес отырысындағы күн тәртібі Баяндамашылар Жауапты
Қыркүйек
1 Ғылыми-техникалық кеңестің жұмыс жоспарын бекіту Стратегиялық даму және ғылым жөніндегі проректоры Стратегиялық даму және ғылым жөніндегі проректоры
2 ҚазИГЗУ жоспары үшін 2020-2021 оқу жылына арналған ғылыми-зерттеу жұмыстарының іс-шаралар жоспарын бекіту Стратегиялық даму және ғылым жөніндегі проректоры Стратегиялық даму және ғылым жөніндегі проректоры
3 Әр түрлі    
Қараша
1. 2020 жылы ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектерді басып шығару жоспарының орындалуын талдау және 2021 жылға арналған ҚР БҒМ-де оқу басылымдары мен басылымдарының жоспарын бекіту. Стратегиялық даму және ғылым жөніндегі проректоры Факультет декандары
2 2021 жылға арналған университеттің Ғылыми іс-шаралары мен конференциясын өткізу жоспарын бекіту Стратегиялық даму және ғылым жөніндегі проректоры Факультет декандары
3 2020 жылы ғылыми-зерттеу және инновациялық жұмыс нәтижелерін талдау (ҒЗЖ және  ОҒЗЖ бойынша жылдық есепті қарау) және 2021 жылға арналған жоспарларды бекіту (факультеттер бойынша) Факультет декандары Факультет декандары
4 ҚР БҒМ жобалары бойынша есептерді қарау және бекіту Ғылыми жетекшілер Ғылыми жетекшілер
5 Әр түрлі    
Желтоқсан
1 Университеттің 2020 жылдың  ҒЗЖ есебін қарастыру және  2021 жылға ҒЗЖ жоспарын бекіту Стратегиялық даму және ғылым жөніндегі проректоры Факультет декандары
2 Университет ПОҚ-ның ғылыми еңбектерін шетелдік басылымдарда (SCOPUS) және БҒСҚК ұсынған журналдарда жариялау туралы Стратегиялық даму және ғылым жөніндегі проректоры Факультет декандары
3 Әр түрлі    
Қаңтар
1 Университеттің 2020 жылғы бастамашыл ғылыми-зерттеу тақырыптарын орындауын талдау Стратегиялық даму және ғылым жөніндегі проректоры Кафедра меңгерушілер
2 «ҚазИГЗУ хабаршысы» ғылыми журналының редакциялық алқасының жұмысы туралы Бас редакторының орынбасары Факультет декандары
3 Әр түрлі    
Наурыз
1 "Құқықтанудың өзекті мәселелері"; Экономикалық зерттеулер; инновациялық қызмет; "Алаштану"ғылыми-зерттеу орталықтарының жұмысы туралы. Орталықтардың басшылары Орталықтардың басшылары
2 Университет ғалымдарының шетелдік әріптестермен бірлесіп жүргізген ғылыми зерттеулері туралы Факультет декандары,

Стратегиялық даму және ғылым жөніндегі проректоры

Халықаралық ынтымақтастық жөніндегі проректоры

Факультет декандары,

Стратегиялық даму және ғылым жөніндегі проректоры

Халықаралық ынтымақтастық жөніндегі проректоры

Сәуір
1 ҚазИГЗУ-де Ғылым күніне дайындық туралы Стратегиялық даму және ғылым жөніндегі проректоры Стратегиялық даму және ғылым жөніндегі проректоры
Мамыр
1 2020-2021 оқу жылындағы Ғылыми-техникалық кеңес жұмысының қорытындысы Стратегиялық даму және ғылым жөніндегі проректоры Стратегиялық даму және ғылым жөніндегі проректоры
2 Әр түрлі    

 

ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА на 2018-2019 уч.г.

Повестка дня на заседании совета Докладчики Ответственные
Сентябрь
1 Утверждение плана работ Научно-технического совета Проректор по науке Проректор по науке
2 Утверждение плана научно-исследовательской работы на 2018-2019 учебный год Проректор по науке Проректор по науке
3 Разное
Ноябрь
1. Анализ выполнения плана издания научной литературы в 2018 г. и утверждение плана изданий на 2019 г. Проректор по науке Деканы факультетов
2 Утверждение плана проведения конференции и научных мероприятий университета на 2019 год Проректор по науке Деканы факультетов
3 Анализ результатов научно-исследовательской и инновационной работы в 2018 г. (рассмотрение годового отчета по НИР и НИРС) и планов на 2019 год (по факультетам) Деканы факультетов Деканы факультетов
4 Рассмотрение и утверждение отчетов по проектам МОН РК Научные руководители Научные руководители
5 Разное
Декабрь
1 Рассмотрение отчета НИД университета за 2018 год и плана НИД университета на 2019 год Проректор по науке Деканы факультетов
2 О публикации научных трудов ППС университета в зарубежных изданиях и в журналах, рекомендованных ККСОН Проректор по науке Деканы факультетов
3 Разное
Январь
1 Анализ выполнения университетом инициативных научно-исследовательских тем за 2018 год Проректор по науке Заведующие кафедрами
2 О работе редакционной коллегии научного журнала «Вестник КазГЮИУ» Заместитель главного редактора Деканы факультетов
3 Разное
Март
1 О работе Научно-исследовательских центров «Актуальные проблемы юриспруденции»; экономических исследований; инновационной деятельности; «Алаштану». Директоры центров Директоры центров
2 О привлечении студентов и магистрантов к научным исследованиям вуза. Деканы факультетов Деканы факультетов
3 О научных исследованиях ученых вуза совместно с зарубежными партнерами Деканы факультетов, Проректор по науке

Проректор по междунар. связям

Деканы факультетов, Проректор по науке

Проректор по междунар. связям

4 О подготовке ко Дню науки в КазГЮИУ Проректор по науке Проректор по науке
5 Разное
Май
1 О подготовке к проведению научно-практической конференции,   «Ядерные инновации в мирное русло», посвященной 30-летию со дня последнего испытания ядерного оружия на Семипалатинском полигоне. – ноябрь 2019.

Рассылка инф.писем.

 Проректор по науке  Проректор по науке
2 Итоги работы Научно-технического совета за 2018-2019 учебный год Проректор по науке Проректор по науке
3 Разное
Создано 09.03.2016

Обновлено 08.09.2020